شیر رابط

شیر رابط

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 4
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش شیر رابط

لیست محصولات شیر رابط

تعداد محصولات: 4

شیر انشعاب تیپ در تیپ

10,000 ریال

سایز: ۱۶ و ۲۰

تأمین کننده: بهکو

شیر 16*16 میلیمتر

6,500 ریال

سایز:

رابط نوار آبیاری

2,050 ریال

سایز:

تعداد محصولات: 4