بذر گیاهان زینتی

بذر گیاهان زینتی

تعداد بخش ها: 2
تعداد محصولات این بخش: 319
تعداد شرکت های این بخش: 5
دانلود نسخه اندروید

زیر گروه های بذر گیاهان زینتی


لیست محصولات بذر گیاهان زینتی

تعداد محصولات: 319

بذر شمعدانی F1 گلد اسمیت Bulls eye

3,800 ریال

نام تجاری واریته: Bulls eye

طبقه بذر: Goldsmith

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر گازانیا سری کیس F1 رنگ سفید

1,200 ریال

نام تجاری واریته: کیس

طبقه بذر: F1

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر گازانیا سری کیس F1 رنگ زرد

1,200 ریال

نام تجاری واریته: کیس

طبقه بذر: F1

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر گازانیا سری کیس F1 رنگ صورتی

1,200 ریال

نام تجاری واریته: کیس

طبقه بذر: F1

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر گازانیا سری کیس F1 رنگ برنزی

1,200 ریال

نام تجاری واریته: کیس

طبقه بذر: F1

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 319