کودهای مراحل رشد

کودهای مراحل رشد

تعداد بخش ها: 6
تعداد محصولات این بخش: 73
تعداد شرکت های این بخش: 24

شرکت های بخش کودهای مراحل رشد

لیست محصولات کودهای مراحل رشد

تعداد محصولات: 73

کود فروت ست استارت پاور

نام علمی: کود مخصوص فروت ست استارت پاور

تأمین کننده: شرکت کشاورزی حاصل نوین

کود فروت ست نیتون روی -بور،

650,000 ریال

نام علمی: کود مایع فروت ست Fruit Set Fertilizer

تأمین کننده: ژیک شیمی کاو

تعداد محصولات: 73