لوله و لوازم آبیاری

لوله و لوازم آبیاری

تعداد بخش ها: 181
تعداد محصولات این بخش: 1399
تعداد شرکت های این بخش: 34

شرکت های بخش لوله و لوازم آبیاری

لیست محصولات لوله و لوازم آبیاری

تعداد محصولات: 1399

فیلتر نوکس مدل PFH 112610

1 ریال

جنس کارتریج فیلتر: AISI 316 L

تأمین کننده: شرکت بنیز تجهیز

تانک کود 60لیتری

9,300,000 ریال

ارتفاع تانک (سانتیمتر): 50

تأمین کننده: کرج سازه

فیلتر نوکس مدل PTR 310608

1 ریال

جنس کارتریج فیلتر: AISI 316 L

تأمین کننده: شرکت بنیز تجهیز

تعداد محصولات: 1399