سیلو (مخازن ذخیره دان)

سیلو (مخازن ذخیره دان)

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 26
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات سیلو (مخازن ذخیره دان)

تعداد محصولات: 26

هاپر بارگیری سیستم انتقال دان با زاویه 180 درجه

جنس ورق بدنه: آهن یا گالوانیزه بر مبنای سفارش

بوت زیر سیلو دو خروجی سیستم انتقال دان

جنس ورق بدنه: آهن یا گالوانیزه

هاپر بارگیری سیستم انتقال دان

جنس ورق بدنه: گالوانیزه یا آهن بر مبنای سفارش شما

بوت زیر سیلو تک خروجی سیستم انتقال دان

جنس ورق بدنه: گالوانیزه یا آهن

تعداد محصولات: 26