سیلو (مخازن ذخیره دان)

سیلو (مخازن ذخیره دان)

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 25
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات سیلو (مخازن ذخیره دان)

تعداد محصولات: 25

هاپر بارگیری سیستم انتقال دان با زاویه 180 درجه

جنس ورق بدنه: آهن یا گالوانیزه بر مبنای سفارش

تأمین کننده: بازار کشاورزی

هاپر بارگیری سیستم انتقال دان

جنس ورق بدنه: گالوانیزه یا آهن بر مبنای سفارش شما

تأمین کننده: بازار کشاورزی

تعداد محصولات: 25