دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش سیلو (مخازن ذخیره دان)(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات سیلو (مخازن ذخیره دان)

تعداد محصولات: 19

سیلوی ذخیره دان 28 تنی مدل HBS2.75/6

138,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 28.3 تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 3 تنی مدل HBS1.83/1

34,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 2.9 تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان16.8 تنی قطر 2.75/3

82,500,000 ریال

ظرفیت سیلو: 17تن

جنس ورق بدنه: ورق گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 6.3 تنی مدل HBS 1.83/3

51,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 6.3 تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 98 تنی مدل HBS 4.57/07

480,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 98 تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 100 تنی

530,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 110 تنی

جنس ورق بدنه: گالواتیزه

سیلوی ذخیره دان 500 تنی

600,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 500 تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 9.4 تنی مدل HBS 1.83/4

64,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 9.4 تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 17 تنی

82,500,000 ریال

ظرفیت سیلو: 17 تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 1000 تنی

700,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 1000 تن

جنس ورق بدنه: گالولتیزه z600

سیلوی ذخیره دان 25 تنی

117,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 25تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 5 تنی

262,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 53 تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 13 تنی

72,500,000 ریال

ظرفیت سیلو: 13 تن گالوانیزه

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 40 تنی

162,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 38 تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 30 تنی

132,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 30 تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 28 تنی

138,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 28 تن

جنس ورق بدنه: گالولنیزه

تعداد محصولات: 19