بذر جالیزی

بذر جالیزی

تعداد بخش ها: 5
تعداد محصولات این بخش: 113
تعداد شرکت های این بخش: 9
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات بذر جالیزی

تعداد محصولات: 113

بذر خیار نگین

3,300 ریال

نام تجاری واریته : بذر خیار نگین

طبقه بذر : گلخانه

بذر خیار رویال24189

4,300 ریال

نام تجاری واریته : بذر خیار رویال 24189

طبقه بذر : گلخانه

بذر خیار چنبر

160,000 ریال

نام تجاری واریته : خیارچنبر

طبقه بذر : صیفی جات

بذر خیار بت آلفا پروسید هلند

1 ریال

نام تجاری واریته : بت آلفا

طبقه بذر : محصول جالیزی

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر خیار بیت آلفا مصرف خانگی

20,000 ریال

نام تجاری واریته : خیار بیت آلفا

طبقه بذر : جالیزی

بذر خیار داووس آزگرو آمریکا

1 ریال

نام تجاری واریته : Davos

طبقه بذر : هیبرید F1

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر خیار بیت آلفا

140,000 ریال

نام تجاری واریته : بیت آلفا

طبقه بذر : گیاه جالیز

بذر 5 گرمی خیار چنبر

20,000 ریال

نام تجاری واریته : AYKIZ

طبقه بذر : صیفی جات

تعداد محصولات: 113