ماشین آلات کشاورزی

ماشین آلات کشاورزی

تعداد بخش ها: 14
تعداد محصولات این بخش: 51
تعداد شرکت های این بخش: 10

لیست محصولات ماشین آلات کشاورزی

تعداد محصولات: 51

سیبک تراکتور جاندیر 2040 بختیار

230,000 ریال

جنس: دارای نشان استاندارد

تأمین کننده: سیبک بختیار

سیبک فرمان کمباین جاندیر بختیار

150,000 ریال

جنس: دارای نشان استاندارد

تأمین کننده: سیبک بختیار

سیبک اره کمباین جاندیر بختیار

300,000 ریال

جنس: دارای نشان استاندارد

تأمین کننده: سیبک بختیار

سیبک شاتونی کمباین جاندیر بختیار

210,000 ریال

جنس: دارای نشان استاندارد

تأمین کننده: سیبک بختیار

تعداد محصولات: 51