کود منیزیم

کود منیزیم

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 22
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات کود منیزیم

تعداد محصولات: 22

کود تک عنصره منیزیم + امینو اسیدها

132,000 ریال

ترکیبات: کود تک عنصره منیزیوم + امینو اسید ها

تأمین کننده: مزرعه سبز نمین

msnamin.bbk-iran.com

کود منیزیم 16%

320,000 ریال

ترکیبات: اکسید منیزیم

تأمین کننده: کودهای بهینه رویش بهاره

کود مایع منیزیم

ترکیبات: اکسید منیزیم کمپلکس شده با اسید لیگنوسولفونیک

تأمین کننده: خدمات مهندسی کشاورزی فدک (فناوری دقیق کشاورزی )

FDK.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 22