کود منیزیم

کود منیزیم

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 23
تعداد شرکت های این بخش: 7

لیست محصولات کود منیزیم

تعداد محصولات: 23

کود تک عنصره منیزیم + امینو اسیدها

132,000 ریال

ترکیبات: کود تک عنصره منیزیوم + امینو اسید ها

تأمین کننده: مزرعه سبز نمین

msnamin.bbk-iran.com

کود مایع منیزیم

ترکیبات: اکسید منیزیم کمپلکس شده با اسید لیگنوسولفونیک

تأمین کننده: مجموعه کشاورزی حاصلیار

FDK.bbk-iran.com

کود منیزیم 16%

390,000 ریال

ترکیبات: اکسید منیزیم

تأمین کننده: کودهای بهینه رویش بهاره

تعداد محصولات: 23