فرغونهای دیجیتالی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 23
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات فرغونهای دیجیتالی

تعداد محصولات: 23

فرغون دیجیتال

36,000,000 ریال

نوع نمایشگر: دیجیتال

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

هاپر دیجیتال250 کیلویی

نوع نمایشگر: ساده - ماشین حسابدار - پرینتر دار

تأمین کننده: بازرگانی دهقان

باسکول فرقونی 4 چرخ صادراتی

نوع نمایشگر: دیجیتال دارای صندوق محافظ جکدار

تأمین کننده: بازرگانی دهقان

تعداد محصولات: 23