بذر خیار

بذر خیار

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 56
تعداد شرکت های این بخش: 7

لیست محصولات بذر خیار

تعداد محصولات: 56
تعداد محصولات: 56

کشت بذر خیار
بعد از تعیین زمان کاشت بذر خیار ، انتخاب بذر خیار مناسب با اقلیم آب و هوایی منطقه مورد نظر ، یکی از اصلی ترین فاکتورها در کشت و تولید این محصول می باشد .
در مناطق جنوبی کشور ، که زمان کاشت بذر خیار ، از اوایل مهر ماه آغاز می شود و یا مناطق شمالی و مرکزی که کاشت بذر خیار از اول دی ماه آغاز می شود ، بذر خیار تک گل توصیه می شود. بذر خیار تک گل دارای برگهای ریز و بسیار مقاوم به سرما می باشد ازین رو مناسب برای دوره های کشت طولانی مدت می باشد .
در مناطقی که دارای دو فصل زراعی و کشت می باشند ، توصیه می شود از ارقام بذر خیار پر گل استفاده شود . این نوع بذر خیار دارای محصول زیاد و دوره کشت کوتاه مدت می باشند .
یکی از بزرگترین مشکلات در کشت انواع بذر و بذر خیار ، عدم توجه کشاورزان به نوع و رقم بذر خیار ، زمان کشت و منطقه و اقلیم آب و هوایی می باشد . اصولا کشاورزان بدون در نظر گرفتن این موارد ، به علت پر محصول بودن برخی از ارقام بذر خیار ، اقدام به کشت همان رقم در مناطق مختلف با شرایط آب و هوایی گوناگون می نمایند که در بسیاری از موارد ، این کشت ناموفق یا با بازدهی نا مناسب توام خواهد بود.
یکی دیگر از اشتباهات کشاورزان انتخاب بذر خیار کشت شده در یک فصل ، که محصول و بازدهی موفقی داشته ، در فصل بعدی کشت می باشد . مثلا کشاورزی در فصل بهار از نوعی از بذر خیار استفاده نموده که کشت موفقی داشته و به اشتباه ، این بذر را برای کشت بعدی پاییز انتخاب نموده که با شروع فصل سرما و ریز و کوچک بودن میوه ها ، شروع به استفاده از کود و سم مضاعف نموده تا بتواند همان میزان محصول را برداشت نماید . در صورتی که با انتخاب بذر خیار مناسب همان فصل و بدون استفاده از سم و کود بیشتر ، همان میزان محصول دریافت خواهد شد.

در یک طبقه بندی جامع میتوان بذر خیار را به اقسام زیر طبقه بندی نمود :
بذر خیار زمستانه تک گل
بذر خیار زمسانه پر گل
بذر خیار بهاره تک گل
بذر خیار بهاره پر گل