نهال

نهال

تعداد بخش ها: 19
تعداد محصولات این بخش: 17
تعداد شرکت های این بخش: 2

زیر گروه های نهال


شرکت های بخش نهال

لیست محصولات نهال

تعداد محصولات: 17

نهال گردو

زمان باروری: 4 سال

تأمین کننده: رویال کشت

نهال شلیل

زمان باروری: 2-3 سال

تأمین کننده: رویال کشت

نهال آلو

زمان باروری: 3 سال

تأمین کننده: رویال کشت

نهال به

زمان باروری: 3سال

تأمین کننده: رویال کشت

تعداد محصولات: 17