تعداد محصولات: 86
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

آموزش کاشت بذر فلفل
کشت فلفل از درآمد زاترین گیاهان است که دارای اقسام و رنگهای گوناگون نیز می باشد .
برای عمل آوردن فلفل با کیفیت ، بهتر است بذر فلفل را در ظروف و سینی کشت کاشته و از بذر فلفل ، نشاء تهیه نمایید .
در این صورت بهتر است کشت بذر فلفل حدود هشت هفته قبل از انتقال به زمین اصلی صورت گیرد . تهیه نشاء از بذر فلفل ، نتیجه مطلوبتری نسبت به کشت مستقیم بذر فلفل خواهد داشت .
عمق کاشت بذر فلفل باید حدود نیم سانتیمتر در نظر گرفته شود و خاک مورد نیاز برای جوانه زنی بذر فلفل ، باید خاکی سبک باشد که زهکشی به راحتی انجام گیرد .
بهتر است بذر فلفل در سینی و ظروف کشت 72 تا 100 تایی کشت شود و در دمایی بین 27 تا 32 سانتی گراد نیز نگهداری گردد.
در چنین شرایطی ، بذر فلفل پس از گذشت 7 تا 8 روز شروع به جوانه زنی نموده ولی در دمایی پایین تر از این حد ، جوانه زنی بذر فلفل با سرعتی کمتر و نا منظم تر اتفاق می افتد .
پس از کشت بذر فلفل در سینی کشت و به محض پدیدار شدن دو برگ واقعی ، آبیاری باید به صورت منظم و جدی ادامه یابد . البته این بدان معنا نیست که در آبیاری زیاده روی نمایید . آبیاری باید به گونه ای انجام شود که خاک حاوی بذر فلفل هیچ زمان خشک نشود . بذر فلفل در زمینهای با زهکش مناسب ، عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت .