دستگاه هرس

دستگاه هرس

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 5
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش دستگاه هرس

لیست محصولات دستگاه هرس

تعداد محصولات: 5

هرس چای (چای چین) - مدل پشتی TP2602

تعداد تیغه های برش: طول تیفه: ۶۰ سانتی متر

تأمین کننده: پردیس ماشین هگمتانه

چای چین موتوری - مدل دوشی ۲ نفره TP4202

تعداد تیغه های برش: طول تیفه: ۱۲۱ سانتی متر

تأمین کننده: پردیس ماشین هگمتانه

هرس چای (چای چین) - مدل دوشی ۲ نفره TP3301

تعداد تیغه های برش: طول تیفه: ۱۱۰ سانتی متر

تأمین کننده: پردیس ماشین هگمتانه

هرس چای ۲ نفره مدل TP-3302

تعداد تیغه های برش: طول تیفه: ۱۱۰ سانتی متر

تأمین کننده: پردیس ماشین هگمتانه

تعداد محصولات: 5