ادوات کاشت

ادوات کاشت

تعداد بخش ها: 8
تعداد محصولات این بخش: 24
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات ادوات کاشت

تعداد محصولات: 24

نشاء کار مزرعه

حجم مخزن: بسته به ابعاد سینی متغیر

تأمین کننده: گروه صنعتی تیدا

نشاکار آترانس-2

155,000,000 ریال

حجم مخزن: 30 سینی نشاء

تأمین کننده: بازار بزرگ کشاورزی

تعداد محصولات: 24