کولر هیدرولیکی

کولر هیدرولیکی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 4
تعداد شرکت های این بخش: 4

لیست محصولات کولر هیدرولیکی

تعداد محصولات: 4

کولرصنعتی (سلولزی وپوشالی )

60,900,000 ریال

قدرت آی دی فن: دابل سنتری فیوژ صنعتی

تأمین کننده: شرکت قدس ملایر

کولر هیدرولیکی

قدرت آی دی فن: برابر مشخصات فنی

تأمین کننده: شرکت صنعتی پیشگام

تعداد محصولات: 4