تعداد محصولات: 11
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

مدیریت مبارزه با نماتدها و بررسی چند نماتد کش متداول
معمولا نماتدها در داخل خاک و نسوجی از گیاه که غیر قابل دسترسی می باشد زندگی میکنند بنابراین از بین بردن نماتدها کار آسانی نیست .
روشهای متداول مبارزه با نماتدها :
مبارزه بیولوژیک با نماتدها :
نماتدها نیز مانند سایر حشرات ، دشمنان طبیعی دارند و اگرچه از بین بردن نماتدها توسط این دشمنان طبیعی کار چندان ساده ای نیست اما در صورت بالا بودن هموس خاک ، جمعیت این دشمنان طبیعی در نقش نماتد کش ، افزایش یافته و باعث برقراری تعادل و کنترل نماتدها می شود .
مبارزه زراعی با نماتدها :
یکی از روشهای کنترل نماتدها ، کشت متناوب می باشد . به این معنی که در زمین زراعی شما گیاه میزبان به طور مداوم کاشت نگردد .
در مبارزه زراعی علیه نماتدها موارد قابل تامل و اهمیت دیگری نیز وجود دارد که به اختصار به آنها اشاره می گردد :
عدم استفاده از بذر و پیازهای معیوب و آلوده .
عدم انتقال خاک و گیاه از محیطهای آلوده به محیطهای سالم .
سوزاندن یا کمپوست کردن بقایای گیاه در صورت امکان .
مبارزه فیزیکی علیه نماتدها :
حرارت میتواند در نقش نماتد کش به خوبی عمل نماید چون نماتدها حساسیت ویژه ای به حرارت دارند . بنابراین برای ضد عفونی خاک ، پیاز و غده های آلوده می توانید از حرارت استفاده نمایید .
مبارزه شیمیایی و استفاده از انواع نماتد کش :
گاهی به علت حساسیت و گران بودن محصول و یا عدم امکان کشت به صورت متناوب ، ناگزیر به مبارزه شیمیایی علیه نماتدها خواهیم بود .
البته استفاده مدام از نماتد کش ها ، میتواند سبب بروز آلودگی در خاک و یا بر هم خوردن تعادل بیولوژیکی خاک شود .
ترکیبات موجود در نماتد کش :
اصولا نماتد کش ها ، به طور کلی نماتد را حذف نمیکنند ولی در کاهش تعداد آنها به نحو چشمگیری موثر می باشند .
اغلب انواع نماتد کش ، قبل از کشت مورد استفاده قرار می گیرند ولی برخی از انواع نماتد کش نیز پس از کاشت استفاده می گردند .
نماتد کش ها به صورت مایع ، جامد و حتی گاز مورد استفاده قرار می گیرند و البته از آنجا که نماتد کش های گازی راحت تر و بهتر به درون خاک نفوذ میکنند ، عملکرد انواع نماتد کش گازی بهتر از سایر انواع می باشد و جمعیت بیشتری از نماتد ها را از بین می برند .
برخی از انواع نماتد کش که بصورت جامد هستند ، با آب مخلوط شده و توسط آب آبیاری مورد استفاده خاک قرار می گیرد . برخی از انواع نماتد نیز که بصورت گرانول می باشند ، پس از آبیاری بصورت گاز در می آیند .
انواع نماتد کش گرانول میتواند همراه با کود و یا بصورت جداگانه در سطح خاک زراعی مصرف شود .
انواع مایع نماتد کش ها نیز توسط سمپاش ، بر سطح گیاه پاشیده می شود.
متداول ترین انواع نماتد کش :
-نماتد کش راگبی یا کادوسافوس که بصورت گرانول می باشد و به منظور کنترل نماتد ریشه به مقدار 5 تا 15 گرم در هر متر مربع مورد استفاده قرار می گیرد.
- نماتد کش انزون یا تتراتیو کربنات سدیم
-نماتد کش نماکور گرانول که به میزان 5 تا 15 گرم در هر متر مربع برای کنترل آفات ریشه چای و پسته مورد استفاده قرار می گیرد.