تعداد محصولات: 14
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

کولتیواتور
کولتیواتور وسیله است با تعدادی تیغه که معمولا این تیغه ها به صورت ال مانند بر روی یک محور قرار دارند .محورها در دستگاه کولتیواتور در عقب تراکتور و با سرعت بسیار زیادی و به حالت دورانی می چرخند .در اثر این حرکت چرخشی ، تیغه کولتیواتور به خاک برخورد کرده و کلوخه های سطح خاک را خرد میکند . این برخورد تا عمق 8 تا 15 سانت می باشد .
به طور کلی دستگاه کولتیواتور به منظور خاک ورزی پوشش دار ، کنترل علفهای هرز در زمان آیش ، تهیه بستر مناسب برای پاشش بذر ، ناهموار کردن مزرعه برای افزایش میزان جذب رطوبت و پیشگیری از فرسایش بادی خاک و آبی مورد استفاده قرار می گیرد .
درکشت گیاهانی که بذر بسیار ریزی دارند مانند بذر گیاهان علوفه ای که تماس بذر و خاک مهم می باشد ، استفاده از کولتیواتور بسیار ضروری به نظر می رسد .
همچنین برای خرد کردن بقایای گیاهان و مخلوط کردن آنها با خاک و از بین بردن علف هرز مزرعه استفاده از کلتیواتور ضروری به نظر می رسد .معمولا عرض کار دستگاه کولتیواتور بین یک تا سه متر می باشد .