تجهیزات بستر کشت گلخانه ای

تجهیزات بستر کشت گلخانه ای

تعداد بخش ها: 18
تعداد محصولات این بخش: 146
تعداد شرکت های این بخش: 19

شرکت های بخش تجهیزات بستر کشت گلخانه ای

لیست محصولات تجهیزات بستر کشت گلخانه ای

تعداد محصولات: 146

سینی نشاء 20cc

ابعاد: طول 57 - عرض 32 - ارتفاع 5.5 (سانتی متر)

تأمین کننده: توسعه پلاستوفوم غرب ایرانیان

گلدان پلاستیکی باکس بنفشه 4

105,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 120mmدهانه یا قطر 420mm

گلدان پلاستیکی باکس بن سای

78,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 85mmدهانه یا قطر 290mm

گلدان پلاستیکی باکس کاکتوسی 1

21,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 55mmدهانه یا قطر 130mm

گلدان پلاستیکی باکس کاکتوسی 2

28,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 75mmدهانه یا قطر 165mm

گلدان پلاستیکی دیواری کوچک

65,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 180mmدهانه یا قطر 300m

گلدان پلاستیکی گرد آزالیا 1

78,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 195mmدهانه یا قطر 250mm

گلدان پلاستیکی گرد آزالیا 2

115,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 235mmدهانه یا قطر 300mm

گلدان پلاستیکی گردآزالیا 3

150,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 270mmدهانه یاقطر 350mm

گلدان پلاستیکی دیواری متوسط

90,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 210mmدهانه یا قطر 350

گلدان پلاستیکی دیواری بزرگ

120,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 240mmدهانه یا قطر 400mm

گلدان پلاستیکی باکس کاکتوسی 3

45,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 95mmدهانه یا قطر 215

گلدان پلاستیکی دسته کوچک

8,500 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 470mm

گلدان پلاستیکی آویز مارانتا 4

108,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 175mmدهانه یا قطر 305mm

تعداد محصولات: 146