کود گلدهی

کود گلدهی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 9
تعداد شرکت های این بخش: 4

لیست محصولات کود گلدهی

تعداد محصولات: 9

کود افزایش گرده افشانی پلوین

نام علمی: Organic Material-Alginic Acid-Water-soluble Potassium Oxide(K2O)-

تأمین کننده: پرتو کشت آریا

تعداد محصولات: 9