کود مس

کود مس

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 17
تعداد شرکت های این بخش: 5

لیست محصولات کود مس

تعداد محصولات: 17

کود تک عنصره مس + امینو اسید ها

145,000 ریال

ترکیبات: کود تک عنصره مس + امینو اسید ها

تأمین کننده: مزرعه سبز نمین

msnamin.bbk-iran.com

کود کوپراجی ال تامین کننده مس

1 ریال

ترکیبات: Cu6.4%+copper monogluconate&Galacturonate30.4%+Compemplexing agent:Gluconic acid

تأمین کننده: بهکو

کود مس سیستمیک مافا کوپر

ترکیبات: مس ، گلوکونیک اسید

تعداد محصولات: 17