سیستم های گرمایشی گلخانه

سیستم های گرمایشی گلخانه

تعداد بخش ها: 3
تعداد محصولات این بخش: 16
تعداد شرکت های این بخش: 6

زیر گروه های سیستم های گرمایشی گلخانه


لیست محصولات سیستم های گرمایشی گلخانه

تعداد محصولات: 16

جت هیترسری GM

ظرفیت فن: 300 مترمکعب در ساعت

تأمین کننده: گروه صنعتی اسکندری

تعداد محصولات: 16