تجهیزات چاههای کشاورزی

تجهیزات چاههای کشاورزی

تعداد بخش ها: 10
تعداد محصولات این بخش: 16
تعداد شرکت های این بخش: 2

زیر گروه های تجهیزات چاههای کشاورزی


شرکت های بخش تجهیزات چاههای کشاورزی

لیست محصولات تجهیزات چاههای کشاورزی

تعداد محصولات: 16

الکترو پمپ

ارتفاع آبدهی: متغیر - مطابق با نیاز مشتری

تأمین کننده: شرکت میهن تصفیه

mihantasfieRO.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 16