تجهیزات چاههای کشاورزی

تجهیزات چاههای کشاورزی

تعداد بخش ها: 10
تعداد محصولات این بخش: 20
تعداد شرکت های این بخش: 4

زیر گروه های تجهیزات چاههای کشاورزی


لیست محصولات تجهیزات چاههای کشاورزی

تعداد محصولات: 20

الکترو پمپ

ارتفاع آبدهی: متغیر - مطابق با نیاز مشتری

تأمین کننده: شرکت میهن تصفیه

mihantasfieRO.bbk-iran.com

پمپ آب کشاورزی

ارتفاع آبدهی: در انواع ارتفاع

تأمین کننده: پمپ آب حسینی

تعداد محصولات: 20