دستگاه پیوند زن

دستگاه پیوند زن

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 7
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات دستگاه پیوند زن

تعداد محصولات: 7

قیچی پیوند سه کاره ایتالیایی

4,000,000 ریال

نوع برش: در سه مدل شکمی اسکنه و نیمانیم

تأمین کننده: بهکو

تعداد محصولات: 7