کود بر

کود بر

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 41
تعداد شرکت های این بخش: 15

لیست محصولات کود بر

تعداد محصولات: 41

کود بور مایع بورآپ

ترکیبات: بور کلات شده با تانول آمین

تأمین کننده: نوید نهادگان نو قومس

کود شیمیایی بر مایع (Liquid Boron SL)

ترکیبات: مونو اتانول آمین، اسید بوریک، آمینو اسید

تأمین کننده: کیمیا کود بهار

تعداد محصولات: 41