سیلاژ بگر

سیلاژ بگر

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 6
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش سیلاژ بگر(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات سیلاژ بگر

تعداد محصولات: 6

دستگاه بسته بندی علوفه

2,100,000,000 ریال

ارتفاع دستگاه: 3.3 متر

عرض دستگاه: 2.1 متر

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

دستکاه سیلاژبگر

2,500,000,000 ریال

الکتروموتور:

مسافت انتقال:

تعداد محصولات: 6