شیر مانومتری

شیر مانومتری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 2
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش شیر مانومتری

لیست محصولات شیر مانومتری

تعداد محصولات: 2

شیر مانومتری (سماوری)

11 ریال

حداکثر فشار: 25 بار

تأمین کننده: برفاب

تعداد محصولات: 2