بذر طالبی

بذر طالبی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 23
تعداد شرکت های این بخش: 7

لیست محصولات بذر طالبی

تعداد محصولات: 23

بذر طالبی تیل سبز شوگر هانی

طبقه بذر : واریته استاندارد با بوته نسبتا حجیم

تأمین کننده: افزار باما

بذر تیل سبز

طبقه بذر : گوای

تعداد محصولات: 23