سرشاخه خردکن

سرشاخه خردکن

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 7
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش سرشاخه خردکن

لیست محصولات سرشاخه خردکن

تعداد محصولات: 7

سرشاخه خرد کن مدل TP500 تا قطر 7 سانت

قطر شاخه قابل خرد کردن: 6تا 10 سانت

سرشاخه خرد کن تا قطر 15 سانت برقی

قطر شاخه قابل خرد کردن: 15 سانت

سرشاخه خرد کن تا قطر 15 سانت مدل TP760

قطر شاخه قابل خرد کردن: 15 سانت

سرشاخه خرد کن مدل TP520 تا قطر 10 سانت

قطر شاخه قابل خرد کردن: 10تا 12 سانت

سرشاخه خرد کن موتوری چرخ دار

قطر شاخه قابل خرد کردن: 15 سانت

سرشاخه خرد کن مدل TP520 تا قطر 10 سانت

قطر شاخه قابل خرد کردن: 10تا 12 سانت

تعداد محصولات: 7