لوازم یدکی ماشین آلات

لوازم یدکی ماشین آلات

تعداد بخش ها: 1
تعداد محصولات این بخش: 12
تعداد شرکت های این بخش: 1

زیر گروه های لوازم یدکی ماشین آلات


شرکت های بخش لوازم یدکی ماشین آلات

لیست محصولات لوازم یدکی ماشین آلات

تعداد محصولات: 12

سیبک تراکتور جاندیر 2040 بختیار

230,000 ریال

جنس: دارای نشان استاندارد

تأمین کننده: سیبک بختیار

سیبک تراکتور رومانی بختیار

160,000 ریال

جنس: داراي نشان استاندارد

تأمین کننده: سیبک بختیار

سیبک فرمان کمباین جاندیر بختیار

150,000 ریال

جنس: دارای نشان استاندارد

تأمین کننده: سیبک بختیار

سیبک اره کمباین جاندیر بختیار

300,000 ریال

جنس: دارای نشان استاندارد

تأمین کننده: سیبک بختیار

سیبک شاتونی کمباین جاندیر بختیار

210,000 ریال

جنس: دارای نشان استاندارد

تأمین کننده: سیبک بختیار

تعداد محصولات: 12