دستگاه گرویتی (بوجاری وزنی)

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 2
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش دستگاه گرویتی (بوجاری وزنی)

لیست محصولات دستگاه گرویتی (بوجاری وزنی)

تعداد محصولات: 2

دستگاه گرویتی وزنی

نوع دانه: بذر گندم , ذرت, خاک شیر

تأمین کننده: آذران بوجار ایرانیان

تعداد محصولات: 2