افزودنی خوراک طیور

افزودنی خوراک طیور

تعداد بخش ها: 7
تعداد محصولات این بخش: 15
تعداد شرکت های این بخش: 5

زیر گروه های افزودنی خوراک طیور


لیست محصولات افزودنی خوراک طیور

تعداد محصولات: 15

بی کربنات سدیم

مکانیسم اثر: لطفا از کارشناسان مربوطه سؤال شود

تأمین کننده: کیمیا پارس شایانکار

KPS.bbk-iran.com

جوش شیرین دامی

نوع بسته بندی: کیسه پلی اتیلن

تأمین کننده: کیمیا رعد صنعت

فروش سولفات منیزیم 3 آبه

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

تأمین کننده: آترین فرازان آوین

فروش سولفات مس

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

تأمین کننده: آترین فرازان آوین

فروش سولفات روی

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

تأمین کننده: آترین فرازان آوین

فروش سولفات منیزیم

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

تأمین کننده: آترین فرازان آوین

فروش سولفات منگنز

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

تأمین کننده: آترین فرازان آوین

تعداد محصولات: 15