خوراک کنسانتره دام

خوراک کنسانتره دام

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 7
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات خوراک کنسانتره دام

تعداد محصولات: 7

خوراک دام شیری پلت شده

8,550 ریال

پروتئین خام: 14

انرژی خالص شیر دهی: 6/1

خوراک دام مخصوص پلت شده

10,600 ریال

پروتئین خام: 18

انرژی خالص شیر دهی: 8/1

خوراک دام شیری پودری

8,450 ریال

پروتئین خام: 14

انرژی خالص شیر دهی: 6/1

تعداد محصولات: 7