خوراک کنسانتره دام

خوراک کنسانتره دام

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 11
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات خوراک کنسانتره دام

تعداد محصولات: 11

پودر هسته خرما

7,700 ریال

انرژی خالص شیر دهی:

تأمین کننده: غفاری

خوراک دام شیری پلت شده

انرژی خالص شیر دهی: 6/1

خوراک دام مخصوص پلت شده

انرژی خالص شیر دهی: 8/1

خوراک دام شیری پودری

انرژی خالص شیر دهی: 6/1

خوراک دام مخصوص پودری

10,500 ریال

انرژی : 8/1

تعداد محصولات: 11