آبپاش

آبپاش

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 23
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات آبپاش

تعداد محصولات: 23

آبپاش سارو تنظیمیtn25

1,800,000 ریال

فشار کارکرد: 2الی 6 اتمسفر

میزان آبدهی: 1.334الی5.122لیتر در ثانیه

الوند مکش

شماره ثبت: 3762

32677787-32644555-32644556-32653777-081

جزئیات فروشنده

آبپاش sarooمدلzm22 تمام دور سه نازل

1,300,000 ریال

فشار کارکرد:

میزان آبدهی:

الوند مکش

شماره ثبت: 3762

32677787-32644555-32644556-32653777-081

جزئیات فروشنده

آبپاش سارو تمام دور zk30

1,000,000 ریال

فشار کارکرد: at 4

میزان آبدهی: 1.7 l/s

الوند مکش

شماره ثبت: 3762

32677787-32644555-32644556-32653777-081

جزئیات فروشنده

آبپاش سارو تنظیمی zk30

1,150,000 ریال

فشار کارکرد: 4at

میزان آبدهی: 1.7 l/s

الوند مکش

شماره ثبت: 3762

32677787-32644555-32644556-32653777-081

جزئیات فروشنده

آبپاش سارو تمام دور tm25

1,650,000 ریال

فشار کارکرد: 2الی6اتمسفر

میزان آبدهی: 1.334الی5.122لیتر در ثانیه

الوند مکش

شماره ثبت: 3762

32677787-32644555-32644556-32653777-081

جزئیات فروشنده

آبپاش sarooتمام دور طرح آمبو ایتالیا

1,300,000 ریال

فشار کارکرد:

میزان آبدهی:

الوند مکش

شماره ثبت: 3762

32677787-32644555-32644556-32653777-081

جزئیات فروشنده

آبپاش sarooمدل zk30 تمام دور دونازل

900,000 ریال

فشار کارکرد:

میزان آبدهی:

الوند مکش

شماره ثبت: 3762

32677787-32644555-32644556-32653777-081

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 23