آبپاش

آبپاشلیست محصولات آبپاش

تعداد محصولات: 23

آبپاش سارو تنظیمیtn25

1,800,000 ریال

میزان آبدهی: 1.334الی5.122لیتر در ثانیه

الوند مکش

آبپاش سارو تمام دور tm25

1,650,000 ریال

میزان آبدهی: 1.334الی5.122لیتر در ثانیه

الوند مکش

تعداد محصولات: 23