آبپاش

آبپاش

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 23
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات آبپاش

تعداد محصولات: 23

آبپاش سارو تنظیمیtn25

1,800,000 ریال

میزان آبدهی: 1.334الی5.122لیتر در ثانیه

تأمین کننده: الوند مکش

آبپاش سارو تمام دور zk30

1,000,000 ریال

میزان آبدهی: 1.7 l/s

تأمین کننده: الوند مکش

آبپاش سارو تنظیمی zk30

1,150,000 ریال

میزان آبدهی: 1.7 l/s

تأمین کننده: الوند مکش

آبپاش سارو تمام دور tm25

1,650,000 ریال

میزان آبدهی: 1.334الی5.122لیتر در ثانیه

تأمین کننده: الوند مکش

تعداد محصولات: 23