تعداد محصولات: 49
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

سم پاش باغی :

سمپاش باغی انواع گوناگونی دارد :
سمپاش تلمبه ای ساده
• سمپاش کتابی اهرمی
• سمپاش پشتی موتوری لانس دار
• سمپاش فرغونی صد لیتری
• سمپاش زنبه ای
سمپاش توربینی باغی

در شرایطی که محدودیت نوع سمپاش وجود دارد ، می توان با ایجاد تغییراتی بر روی سمپاش باغی مانند بوم دار کردن ( سمپاش بومدار ) یا با تغییر نازل ، روی محصولات زراعی نیز استفاده کرد.
به منظور افزایش کیفیت در سمپاشی ، بهتر است برای هر محصول ، سمپاش متناسب و اختصاصی همان محصول مورد استفاده قرار گیرد .
از آنجا که در باغات و سمپاشی باغات سم باید بصورت عمودی به سمت تاج یا در تمام درخت پاشیده شود سمپاش  باغی فاقد تیرک افشان بلند هستند بلکه به صورت دایره یا نیم دایره ساخته شده اند. همچنین قطر ذرات سم در سم پاش باغی بسیار کم است .
یکی از مسائل مهم در سمپاشی مزرعه و باغ وزش باد است . سمپاشی باید در زمانهایی انجام شود که باد نوزد چون سباد مانع از رسید سم به تمام نقاط درخت یا محصول می گردد.