لوله های دریپردار

لوله های دریپردار

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 3
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات لوله های دریپردار

تعداد محصولات: 3

لوله 16 دریپردار 10---20---30

دبی قطره چکان ها: 4lit/h------2lit/h

تأمین کننده: پرشین لوله

لوله بارانی

12,000 ریال

دبی قطره چکان ها:

تأمین کننده: پایا بسپار قطعه

تعداد محصولات: 3