لوله های دریپردار

لوله های دریپردار

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 2
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش لوله های دریپردار

لیست محصولات لوله های دریپردار

تعداد محصولات: 2

لوله 16 دریپردار 10---20---30

دبی قطره چکان ها: 4lit/h------2lit/h

تأمین کننده: پرشین لوله

تعداد محصولات: 2