اتصالات

اتصالات

تعداد بخش ها: 67
تعداد محصولات این بخش: 411
تعداد شرکت های این بخش: 11
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات اتصالات

تعداد محصولات: 411

زانو ماده 4/3*25

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 4/3*25 ( اینچ * میلیمتر )

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو ماده 2/1-1*50

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 2/1-1*50 ( اینچ * میلیمتر )

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو نر 2/1*20

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 2/1*20 ( اینچ * میلیمتر )

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو ماده 2/1*20

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 2/1*20 ( اینچ * میلیمتر )

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو مساوی 25*25

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 25*25 میلیمتر

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو نر 2/1-1*50

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 2/1-1*50 ( اینچ * میلیمتر )

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو نر 2/1-1*63

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 2/1-1*63 ( اینچ * میلیمتر )

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو نر 4/1-1*40

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 4/1-1*40 ( اینچ * میلیمتر )

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو ماده 1*32

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 1*32 ( اینچ * میلیمتر )

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو نر 1*32

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 1*32 ( اینچ * میلیمتر )

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو مساوی 20*20

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 20*20 میلیمتر

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو ماده 2*63

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 2*63 ( اینچ * میلیمتر )

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو نر 2*63

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 2*63 ( اینچ * میلیمتر )

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو مساوی 50*50

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 50*50 میلیمتر

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو مساوی 90*90

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 90*90 میلیمتر

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو نر 4/3*25

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 4/3*25 ( اینچ * میلیمتر )

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو مساوی 75*75

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 75*75 میلیمتر

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو مساوی 32*32

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 32*32 میلیمتر

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو مساوی 110*110

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 110*110 میلیمتر

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

زانو مساوی 63*63

11 ریال

جنس: پلی اتیلن

سایز: 63*63 میلیمتر

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 411