اتصالات آبیاری

اتصالات آبیاری

تعداد بخش ها: 69
تعداد محصولات این بخش: 973
تعداد شرکت های این بخش: 15

لیست محصولات اتصالات آبیاری

تعداد محصولات: 973

زانو ماده 4/3*25

11 ریال

سایز: 4/3*25 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو ماده 2/1*20

11 ریال

سایز: 2/1*20 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو ماده 2/1-1*50

11 ریال

سایز: 2/1-1*50 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو نر 2/1*20

11 ریال

سایز: 2/1*20 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو نر 2/1-1*63

11 ریال

سایز: 2/1-1*63 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو مساوی 25*25

11 ریال

سایز: 25*25 میلیمتر

تأمین کننده: برفاب

زانو نر 4/1-1*40

11 ریال

سایز: 4/1-1*40 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو نر 2/1-1*50

11 ریال

سایز: 2/1-1*50 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو مساوی 20*20

11 ریال

سایز: 20*20 میلیمتر

تأمین کننده: برفاب

زانو ماده 1*32

11 ریال

سایز: 1*32 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو نر 1*32

11 ریال

سایز: 1*32 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو ماده 2*63

11 ریال

سایز: 2*63 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو نر 2*63

11 ریال

سایز: 2*63 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو مساوی 90*90

11 ریال

سایز: 90*90 میلیمتر

تأمین کننده: برفاب

زانو نر 4/3*25

11 ریال

سایز: 4/3*25 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو مساوی 50*50

11 ریال

سایز: 50*50 میلیمتر

تأمین کننده: برفاب

زانو مساوی 75*75

11 ریال

سایز: 75*75 میلیمتر

تأمین کننده: برفاب

زانو مساوی 110*110

11 ریال

سایز: 110*110 میلیمتر

تأمین کننده: برفاب

زانو مساوی 32*32

11 ریال

سایز: 32*32 میلیمتر

تأمین کننده: برفاب

زانو مساوی 63*63

11 ریال

سایز: 63*63 میلیمتر

تأمین کننده: برفاب

تعداد محصولات: 973