گاو آهن

گاو آهن

تعداد بخش ها: 6
تعداد محصولات این بخش: 20
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات گاو آهن

تعداد محصولات: 20

گاو آهن سه خیش ابرهارد 12

140,000,000 ریال

عمق شخم (سانتیمتر): 35 سانتیمتر

تأمین کننده: شرکت اکما صنعت شخم

تعداد محصولات: 20