مه پاش

مه پاش

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 21
تعداد شرکت های این بخش: 9

لیست محصولات مه پاش

تعداد محصولات: 21

سیستم مه پاش

توان موتور: بسته به انتخاب مشتری

تأمین کننده: آندرسم البرز

مه پاش

توان موتور: ۳ اسب و ۷/۵ اسب

تأمین کننده: دایه سازان صنعتی طیور

مه پاش مرغداری

توان موتور: 3 -7.5 اسب بخار

تأمین کننده: ایمان تجهیز

مه پاش - رطوبت ساز

50,000,000 ریال

توان موتور: 3 اسب بخار

مه پاش

توان موتور: 7.5 اسب

تأمین کننده: کارنوتک

تعداد محصولات: 21