دستگاه آب شیرین کن صنعتی

دستگاه آب شیرین کن صنعتی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 118
تعداد شرکت های این بخش: 11
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات دستگاه آب شیرین کن صنعتی

تعداد محصولات: 118

آب شیرین کن صنعتی و کشاورزی 5 متر مکعب در شبانه روز

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 5 مترمکعب در شبانه روز

روش تصفیه: Reverse osmosis اسمز معکوس R.o

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آب شیرین کن صنعتی 10000 لیتر در شبانه روز

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 10000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: RO اسمز معکوس

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن صنعتی به ظرفیت 5000 لیتر در شبانه روز

125,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 5000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس ro

شرکت خانه آب

شماره ثبت: 430250

02188340826-02188320167

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن صنعتی و تصفیه آب کشاورزی

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 250 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

دریا صنعت آسمان

شماره ثبت: 12173

36648995-09126524064 -025

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن صنعتی BW30 2 8040

205,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 50 متر مکعب در شبانه روز 50M3/D

روش تصفیه: (Reverse osmosis (RO اسمز معکوس

دستگاه آب شیرین کن صنعتی 100M3/D BW30 4 8040

380,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 100M3/DAYمتر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: Reverse osmosis (RO اسمز معکوس

آب شیرین کن صنعتی و کشاورزی به ظرفیت 300 متر مکعب در شبانه روز

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 300 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس، Reverse Osmosis, RO

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آب شیرین کن صنعتی و کشاورزی به ظرفیت 150 متر مکعب در شبانه روز

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 150 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس، Reverse Osmosis, RO

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آب شیرین کن صنعتی و کشاورزی به ظرفیت 50 متر مکعب در شبانه روز

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 50 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس، Reverse Osmosis, RO

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آب شیرین کن صنعتی و کشاورزی به ظرفیت 5 متر مکعب

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 5 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس، RO, Rever Osmosis

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 118