دستگاه آب شیرین کن صنعتی

دستگاه آب شیرین کن صنعتی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 125
تعداد شرکت های این بخش: 9

لیست محصولات دستگاه آب شیرین کن صنعتی

تعداد محصولات: 125

دستگاه آب شیرین کن صنعتی BW30 2 8040

205,000,000 ریال

روش تصفیه: (Reverse osmosis (RO اسمز معکوس

دستگاه آب شیرین کن صنعتی 100M3/D BW30 4 8040

380,000,000 ریال

روش تصفیه: Reverse osmosis (RO اسمز معکوس

دستگاه آب شیرین کن صنعتی

روش تصفیه: اسمز معکوسR.O

تعداد محصولات: 125