دستگاه آب شیرین کن صنعتی

دستگاه آب شیرین کن صنعتیلیست محصولات دستگاه آب شیرین کن صنعتی

تعداد محصولات: 119

دستگاه آب شیرین کن صنعتی BW30 2 8040

205,000,000 ریال

روش تصفیه: (Reverse osmosis (RO اسمز معکوس

دستگاه آب شیرین کن صنعتی 100M3/D BW30 4 8040

380,000,000 ریال

روش تصفیه: Reverse osmosis (RO اسمز معکوس

تعداد محصولات: 119