تجهیزات گلخانه ای

تجهیزات گلخانه ای

تعداد بخش ها: 65
تعداد محصولات این بخش: 643
تعداد شرکت های این بخش: 54

شرکت های بخش تجهیزات گلخانه ای

لیست محصولات تجهیزات گلخانه ای

تعداد محصولات: 643

سیستم کنترل اقلیم هوشمند گلخانه ای

نوع بردها: وابسته به نیاز کاربر و نوع گلخانه

تأمین کننده: گروه صنعتی نیرو فراب

تعداد محصولات: 643