تجهیزات گلخانه ای

تجهیزات گلخانه ای

تعداد بخش ها: 64
تعداد محصولات این بخش: 603
تعداد شرکت های این بخش: 50

شرکت های بخش تجهیزات گلخانه ای

لیست محصولات تجهیزات گلخانه ای

تعداد محصولات: 603

سیستم کنترل اقلیم هوشمند گلخانه ای

نوع بردها: وابسته به نیاز کاربر و نوع گلخانه

تأمین کننده: گروه صنعتی نیرو فراب

تعداد محصولات: 603