تجهیزات گلخانه ای

تجهیزات گلخانه ای

تعداد بخش ها: 67
تعداد محصولات این بخش: 568
تعداد شرکت های این بخش: 47

شرکت های بخش تجهیزات گلخانه ای

لیست محصولات تجهیزات گلخانه ای

تعداد محصولات: 568

سینی نشاء 20cc

ابعاد: طول 57 - عرض 32 - ارتفاع 5.5 (سانتی متر)

تأمین کننده: توسعه پلاستوفوم غرب ایرانیان

سیستم کنترل اقلیم هوشمند گلخانه ای

نوع بردها: وابسته به نیاز کاربر و نوع گلخانه

تأمین کننده: نیرو فراب

تعداد محصولات: 568