دورکننده حیوانات

دورکننده حیوانات

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 4
تعداد شرکت های این بخش: 4

لیست محصولات دورکننده حیوانات

تعداد محصولات: 4

کلاغ پران بهکو

4,500,000 ریال

حداکثر وسعت عملکرد: متفاوت

تأمین کننده: بهکو

مترسک صوتی دگر

حداکثر وسعت عملکرد: 5 کیلو متر

تأمین کننده: بازرگانی استخر

تعداد محصولات: 4