کود کلات روی

کود کلات روی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 11
تعداد شرکت های این بخش: 5
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود کلات روی

تعداد محصولات: 11

کود مایع کامل Fruitset یک لیتری

212,000 ریال

نام علمی:

ترکیبات: N=4% , Zn-EDTA=6% , B=1% , Amino acid=2%, Humic substances=1%

شرکت نسیم سبز ربیع

شماره ثبت: 375811

02188504654-09123958910-02188504652

جزئیات فروشنده

کود مایع کامل Fruitset پنج لیتری

996,000 ریال

نام علمی:

ترکیبات: N=4% , Zn-EDTA=6% , B=1% , Amino acid=2%, Humic substances=1%

شرکت نسیم سبز ربیع

شماره ثبت: 375811

02188504654-09123958910-02188504652

جزئیات فروشنده

کلات روی Zn-chelated

192,000 ریال

نام علمی:

ترکیبات: N=4% , Zn-EDTA=7% , Amino acid=2%

شرکت نسیم سبز ربیع

شماره ثبت: 375811

02188504654-09123958910-02188504652

جزئیات فروشنده

کلات روی Zn-chelated

896,000 ریال

نام علمی:

ترکیبات: N=4% , Zn-EDTA=7% , Amino acid=2%

شرکت نسیم سبز ربیع

شماره ثبت: 375811

02188504654-09123958910-02188504652

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 11