کود کلات روی

کود کلات روی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 16
تعداد شرکت های این بخش: 7

لیست محصولات کود کلات روی

تعداد محصولات: 16

کود مایع کامل Fruitset یک لیتری

287,000 ریال

ترکیبات: N=4% , Zn-EDTA=6% , B=1% , Amino acid=2%, Humic substances=1%

تأمین کننده: شرکت نسیم سبز ربیع

کود مایع کامل Fruitset پنج لیتری

1,360,000 ریال

ترکیبات: N=4% , Zn-EDTA=6% , B=1% , Amino acid=2%, Humic substances=1%

تأمین کننده: شرکت نسیم سبز ربیع

کلات روی Zn-chelated

1,325,000 ریال

ترکیبات: N=4% , Zn-EDTA=7% , Amino acid=2%

تأمین کننده: شرکت نسیم سبز ربیع

کلات روی Zn-chelated

278,000 ریال

ترکیبات: N=4% , Zn-EDTA=7% , Amino acid=2%

تأمین کننده: شرکت نسیم سبز ربیع

کود تغذیه ایی بیوکسی روی و منگنز

ترکیبات: روی کلات ، منگنز کلات

تعداد محصولات: 16