دستگاه پرس پلت

دستگاه پرس پلت

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 27
تعداد شرکت های این بخش: 4
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات دستگاه پرس پلت

تعداد محصولات: 27

دستگاه پرس پلت گیربکسی 5 تن

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: پرس پلت گیربکسی

ظرفیت دستگاه: 5 تن در ساعت با دای شماره 4

دستگاه پلت ساز

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: پلت رینگی سایز 218 و 250

ظرفیت دستگاه: 300 کیلو الی 2 تن در ساعت

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

دستگاه پرس پلت 5 تن در ساعت سایز 420

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: 5 تن در ساعت طرح CPM آمریکا

ظرفیت دستگاه: 5 تن در ساعت با دای 4

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

دستگاه پلت ماهی

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: پلت رینگی سایز 218 و 250

ظرفیت دستگاه: 300 الی 1 تن در ساعت

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

دستگاه پلت کود مرغ

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: پرس پلت رینگی - سایز 218 و 250

ظرفیت دستگاه: 300 الی 2 تن در ساعت

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

دستگاه پرس پلت رینگی گیربکسی

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: پلت رینگی گیربکسی

ظرفیت دستگاه: 1 تن الی 15 تن در ساعت

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

دستگاه پرس پلت گیربکسی 350

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: پلت رینگی گیربکسی

ظرفیت دستگاه: 5 الی6 تن در ساعت

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

کاندیشنر پرس پلت

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: گیربکسی

ظرفیت دستگاه: سفارشی

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

دستگاه پلت 3 تن در ساعت

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: پلت رینگی

ظرفیت دستگاه: 2.5 الی 3.5 تن در ساعت

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

دستگاه پلت کود مرغی

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: پلت رینگی

ظرفیت دستگاه: 300 کیلو الی 3 تن در ساعت

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

پلت 5 تن در ساعت

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: رینگی

ظرفیت دستگاه: 5 الی 20 تن در ساعت

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

ماشین آلات خوراک

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: پرس پلت رینگی

ظرفیت دستگاه: 1 الی 20 تن در ساعت

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

پلت مرغداری

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: پلت رینگی تسمه ای و گیربکسی

ظرفیت دستگاه: 1 الی 5 تن در ساعت

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

دای و رولر پرس پلت

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه:

ظرفیت دستگاه: 1 الی 25 تن در ساعت

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

دستگاه پلت 5 تن در ساعت مرغداری

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: در 2 نوع گیربکسی و تسمه ای

ظرفیت دستگاه: 5 تن در ساعت

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

دستگاه پرس پلت 280

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: تسمه ای

ظرفیت دستگاه: برابر مشخصات فنی

تعداد محصولات: 27