دستگاه پرس پلت

دستگاه پرس پلت

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 31
تعداد شرکت های این بخش: 4

لیست محصولات دستگاه پرس پلت

تعداد محصولات: 31

دستگاه پلت ساز

ظرفیت دستگاه: 300 کیلو الی 2 تن در ساعت

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

دای و رولر پرس پلت

ظرفیت دستگاه: 1 الی 25 تن در ساعت

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

دستگاه پلت ماهی

ظرفیت دستگاه: 300 الی 1 تن در ساعت

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

دستگاه پلت 3 تن در ساعت

ظرفیت دستگاه: 2.5 الی 3.5 تن در ساعت

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

دستگاه پلت کود مرغی

ظرفیت دستگاه: 300 کیلو الی 3 تن در ساعت

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

پلت مرغداری

ظرفیت دستگاه: 1 الی 5 تن در ساعت

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

ماشین آلات خوراک

ظرفیت دستگاه: 1 الی 20 تن در ساعت

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

دستگاه پلت 1 تن در ساعت مرغداری

ظرفیت دستگاه: 400 کیلو گرم الی 1.5 تن در ساعت

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

پلت 5 تن در ساعت

ظرفیت دستگاه: 5 الی 20 تن در ساعت

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

دستگاه پرس پلت 10 تن تسمه ای

4,500,000,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 10 تن در ساعت با دای 4 و تیکنس 1 به 15

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

دستگاه پلت کود 2 تن

ظرفیت دستگاه: 1 الی 5 تن در ساعت

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

دستگاه پرس پلت 280

ظرفیت دستگاه: برابر مشخصات فنی

تأمین کننده: شرکت صنعتی پیشگام

دستگاه پرس پلت

ظرفیت دستگاه: برابر مشخصات فنی

تأمین کننده: شرکت صنعتی پیشگام

تعداد محصولات: 31