دستگاههای اندازه گیری

دستگاههای اندازه گیری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 16
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات دستگاههای اندازه گیری

تعداد محصولات: 16

دستگاه اندازه گیری پی اچ ، حاصلخیزی و دمای خاک

4,500,000 ریال

دامنه اندازه گیری: در کاتالوگ آن ذکر شده است

تأمین کننده: شرکت بهینه سازان سبز مهرگان

تست کیت خاک

2,000,000 ریال

دامنه اندازه گیری: در هر پارامتر متفاوت

تأمین کننده: شرکت بهینه سازان سبز مهرگان

دستگاه اندازه گیری دما و رطوبت هوا

1,000,000 ریال

دامنه اندازه گیری: 60+الی 10- درجه سانتیگراد،99%-1%

تأمین کننده: شرکت بهینه سازان سبز مهرگان

دستگاه اندازه گیری دمای عمق ( داخل ) محصول

1,000,000 ریال

دامنه اندازه گیری: چهل درجه زیر صفر تا 200 درجه سانتیگراد

تأمین کننده: شرکت بهینه سازان سبز مهرگان

نیاز سنج سرمایی پسته

دامنه اندازه گیری: درجه

تعداد محصولات: 16