دستگاههای اندازه گیری

دستگاههای اندازه گیری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 16
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات دستگاههای اندازه گیری

تعداد محصولات: 16

دستگاه اندازه گیری پی اچ ، حاصلخیزی و دمای خاک

3,000,000 ریال

تعداد پارامترها: سه پارامتر

دامنه اندازه گیری: در کاتالوگ آن ذکر شده است

دستگاه رطوبت سنج خاک

1,500,000 ریال

تعداد پارامترها: یک پارامتر

دامنه اندازه گیری: 1-9.9

دستگاه شوری سنج آب (هدایت سنج)پرتابل

2,500,000 ریال

تعداد پارامترها: هدایت سنج-TDS- دمای آب

دامنه اندازه گیری: براساس کاتالوگ

تست کیت خاک

1,000,000 ریال

تعداد پارامترها: چهار پارامتر هر پارامتر ده بار آزمایش

دامنه اندازه گیری: در هر پارامتر متفاوت

دستگاه پی اچ متر مایعات

5,000,000 ریال

تعداد پارامترها: یک پارامتر

دامنه اندازه گیری: 0-14

دستگاه اندازه گیری دما و رطوبت هوا

550,000 ریال

تعداد پارامترها: دو پارامتر

دامنه اندازه گیری: 60+الی 10- درجه سانتیگراد،99%-1%

دستگاه اندازه گیری دمای عمق ( داخل ) محصول

500,000 ریال

تعداد پارامترها: دما

دامنه اندازه گیری: چهل درجه زیر صفر تا 200 درجه سانتیگراد

دستگاه اندازه گیری پی اچ مایعات

2,500,000 ریال

تعداد پارامترها: پی اچ - دمای مایع

دامنه اندازه گیری: 0-14

دستگاه پی اچ متر خاک تک منظوره

1,700,000 ریال

تعداد پارامترها: یک پارامتر

دامنه اندازه گیری: 4-10

دستگاه رفراکتومتر(32-0)

2,500,000 ریال

تعداد پارامترها: پارامتر اندازه گیری ماده خشک در مایعات

دامنه اندازه گیری: 0-32

TDSمتر

استعلام قیمت

تعداد پارامترها: برای گرفتن اطلاعات دقیقتر با مسئول مربوط ارتباط برقرا رکنید.

دامنه اندازه گیری: .

شرکت میهن تصفیه

شماره ثبت: 5918

025-36708413–4 , 36709398-9

mihantasfieRO.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

EC متر

استعلام قیمت

تعداد پارامترها: برای گرفتن اطلاعات دقیقتر با مسئول مربوط ارتباط برقرا رکنید.

دامنه اندازه گیری: .

شرکت میهن تصفیه

شماره ثبت: 5918

025-36708413–4 , 36709398-9

mihantasfieRO.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

PH کنترلر

استعلام قیمت

تعداد پارامترها: برای گرفتن اطلاعات دقیقتر با مسئول مربوط ارتباط برقرا رکنید.

دامنه اندازه گیری: .

شرکت میهن تصفیه

شماره ثبت: 5918

025-36708413–4 , 36709398-9

mihantasfieRO.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

RO کنترلر

استعلام قیمت

تعداد پارامترها: برایگرفتن اطلاعات دقیقتر با مسئول مربوطه ارتباط برقرار کنید.

دامنه اندازه گیری: .

شرکت میهن تصفیه

شماره ثبت: 5918

025-36708413–4 , 36709398-9

mihantasfieRO.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 16