کود کامل

کود کامل

تعداد بخش ها: 9
تعداد محصولات این بخش: 783
تعداد شرکت های این بخش: 47

شرکت های بخش کود کامل

لیست محصولات کود کامل

تعداد محصولات: 783

کود NPK پتاس بالا 12+12+36+TE

114,000 ریال

نام علمی: NPK12+12+36+TE پتاس بالا

تأمین کننده: مزرعه سبز نمین

msnamin.bbk-iran.com

کود کامل ماکرو NPK فرتی نوکس- 44-4-10

1 ریال

نام علمی: کود کامل ماکرو N.P.K فرتی نوکس- 44- 4- 10

تأمین کننده: شرکت بنیز تجهیز

تعداد محصولات: 783