کود کامل

کود کامل

تعداد بخش ها: 9
تعداد محصولات این بخش: 744
تعداد شرکت های این بخش: 47

شرکت های بخش کود کامل

لیست محصولات کود کامل

تعداد محصولات: 744

کود NPK پتاس بالا 12+12+36+TE

114,000 ریال

نام علمی: NPK12+12+36+TE پتاس بالا

تأمین کننده: مزرعه سبز نمین

msnamin.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 744