مه پاش

مه پاش

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 18
تعداد شرکت های این بخش: 4

لیست محصولات مه پاش

تعداد محصولات: 18

مه پاش 30 متری بهکو

فشار مورد نیاز: 2 بار

تأمین کننده: بهکو

مه پاش 15 متری بهکو

فشار مورد نیاز: 2 بار

تأمین کننده: بهکو

مه پاش چهار نازله سبز

100,000 ریال

فشار مورد نیاز: 6 الی 170بار

تأمین کننده: پرشین لوله

کیت مه پاش 8 نازله (تایوانی)

4,800,000 ریال

فشار مورد نیاز: 10الی 70

تأمین کننده: پرشین لوله

دستگاه مه پاش 8نازله- 70 بار

33,000,000 ریال

فشار مورد نیاز: 10الی 70 بار

تأمین کننده: پرشین لوله

مه پاش تک نازله مشکی و طوسی

50,000 ریال

فشار مورد نیاز: 6الی 70بار

تأمین کننده: پرشین لوله

مه پاش 4 نازله طوسی

90,000 ریال

فشار مورد نیاز: 6الی 70بار

تأمین کننده: پرشین لوله

لوله مخصوص مه پاش

65,000 ریال

فشار مورد نیاز: 10

تأمین کننده: پرشین لوله

کور کن مه پاش

25,000 ریال

فشار مورد نیاز:

تأمین کننده: پرشین لوله

وزنه مه پاش

42,000 ریال

فشار مورد نیاز:

تأمین کننده: پرشین لوله

تعداد محصولات: 18