مالچ

مالچ

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 9
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات مالچ

تعداد محصولات: 9

مالچ

ضخامت ورق: 20 تا 120 میکرون

تأمین کننده: پوشش گستر پاسارگاد

تعداد محصولات: 9