باسکول دام کش

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 9
تعداد شرکت های این بخش: 4

لیست محصولات باسکول دام کش

تعداد محصولات: 9

باسکول دام کش 350 نیکو

24,000,000 ریال

نوع نمایشگر: تک نمایشگر -سه نمایشگر - بی سیم -پرینتردار

تأمین کننده: باسکول نیکو

باسکول دامکش

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

باسکول دام کش 750 کیلو نیکو

34,500,000 ریال

نوع نمایشگر: تک نمایشگر - یه نمایش

تأمین کننده: باسکول نیکو

تعداد محصولات: 9