کود ریشه زایی

کود ریشه زایی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 12
تعداد شرکت های این بخش: 7

لیست محصولات کود ریشه زایی

تعداد محصولات: 12

کود ریشه زایی روتینگ پلاس

نام علمی: Organic Material- Alginic Ac-Water-soluble Potassium Oxide (K2O)-

تأمین کننده: پرتو کشت آریا

کود ریشه زا پروسی روت ال

نام علمی: Total Nitrogen(N)- Water-Soluble Phosphorous Pentoxide(P2O5)- Water Soluble Potassium Oxide (K2O)-Free Amino Acids-Organic Matter-Density)

تأمین کننده: پرتو کشت آریا

تعداد محصولات: 12