کود ریشه زایی

کود ریشه زایی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 13
تعداد شرکت های این بخش: 7

لیست محصولات کود ریشه زایی

تعداد محصولات: 13

کود ریشه زایی روتینگ پلاس

نام علمی: Organic Material- Alginic Ac-Water-soluble Potassium Oxide (K2O)-

تأمین کننده: پرتو کشت آریا

کود ریشه زا پروسی روت ال

نام علمی: Total Nitrogen(N)- Water-Soluble Phosphorous Pentoxide(P2O5)- Water Soluble Potassium Oxide (K2O)-Free Amino Acids-Organic Matter-Density)

تأمین کننده: پرتو کشت آریا

هورمون گیاهی Pro But

1,000 ریال

نام علمی: ProButهورمون ریشه زایی

تأمین کننده: بهکو

پروبات- Pro.But

1,000 ریال

ترکیبات: ایندول-3 بوتریک اسید- امینو اسید

تأمین کننده: بهکو

تعداد محصولات: 13