وان پرورش ماهی

وان پرورش ماهی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 2
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش وان پرورش ماهی

لیست محصولات وان پرورش ماهی

تعداد محصولات: 2

وان پرورش ماهی و میگو

ظرفیت اکسیژن دهی: پلی اتیلن

تعداد محصولات: 2